Športové hry 2016 - DSC_4156

Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok

 

CSS -  SLOVEN Slavnica začalo poskytovať od 01.01.2023 nový druh sociálnej služby : Požičiavanie pomôcok.

Požičiavanie pomôcok sa poskytuje fyzickej osobe:

  • s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku,
  • fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom.

Sociálna služba sa poskytuje na základe uzatvorenej zmluvy:

  • ambulantnou formou,
  • terénnou formou.

Oprávnenosť využitia sociálnej služby - požičiavanie pomôcok:

Fyzická osoba preukáže:

- kópiu posudku vydaného príslušným ÚPSV a R na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorom je uvedená odkázanosť na pomôcku alebo

- preukazom, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím alebo

- potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.

Pomôcka sa zapožičiava fyzickým osobám na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – požičiavanie pomôcok do:      

- zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia,

- zabezpečenia pomôcky formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky,

- doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

Miesto a čas poskytovania sociálnej služby požičiavanie pomôcok:

  • Odvoz a dovoz pomôcky si fyzická osoba zabezpečí samostatne.
  • Čas zapožičiavania zdravotnej pomôcky si fyzická osoba môže dohodnúť osobne, návštevou zariadenia Centra sociálnych služieb -  SLOVEN v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 14.00 hod., emailom: michaela.pucekova@csssloven.sk alebo telefonicky na čísle: 042/444 0271, zodpovedná osoba – Mgr. Michaela Púčeková.