Terapie

V CSS – SLOVEN sa poskytujú rôzne druhy individuálnej a skupinovej terapie, ktoré sa poskytujú prijímateľom sociálnej služby v rámci komplexnej rehabilitácie :

-  pracovnej

-  liečebnej

-  sociálnej

 

Ergoterapia - liečebný postup formou zamestnávania. Ide o pracovnú terapiu, ktorá zapájania klienta do zmysluplných a tvorivých činností  a snaží sa  rozvíjať jeho motorické, kognitívne, komunikačné, sociálne schopnosti, zručnosti, návyky a osobnosť klienta. Ide o formu sebarealizácie s cieľom doviesť klienta k sebaobsluhe.

Pracovná terapia – v rámci pracovnej terapie využívame  kreativitu klientov  a schopnosť pracovať s rôznym druhom materiálu. Sú to hlavne – ručné práce- vyšívanie, pletenie, výroba sviečok a mydiel, pedigové a papierové pletenie, krakovanie a servítková technika, práce v záhrade a v skleníku, práca v práčovni, páranie peria, výroba oblátok a pod.

Sociálna rehabilitácia – vedenie k samostatnosti, realizácia a drobné nákupy, príprava jednoduchých jedál v kuchynke, napr. pri príležitosti malých osláv, sviatkov ako Valentín a pod. Podporujeme a rozvíjame sebestačnosť klienta s čo najväčšou snahou zaradiť ho do spoločenského života prípadne návrat z inštitúcie do domáceho prostredia.  

Športové a rekreačné činnosti  - návšteva domáceho fitnes centra a rehabilitácie, športové hry, účasť na športových hrách, domáce a zahraničné pobytové dovolenky a pod.  

Biblioterapia,

Arteterapia,

Muzikoterapia,

Kultúrno – spoločenský život v zariadení – každoročne pripravujeme  prehliadku kultúrnych programov klientov domáceho ale aj hosťujúcich zariadení z celého Trenčianskeho kraja.

Družobné stretnutia so zariadením CSS – Nádej – Dolný Lieskov , DSS – Čeláre- Kirť,  pri príležitosti Fašiangového obdobia, Veľkej noci, Mikuláša, Vianočného večierka a pod.