Zdravotná starostlivosť

CSS – SLOVEN Slavnica poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva je uzatvorená  s poisťovňami :

   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. – od 01.07.2018

 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. – od 01.09.2018

  Union zdravotná poisťovňa, a. s. – od 01.08.2018

Prijímateľom sociálnej služby (PSS) sa poskytuje,  ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť prostredníctvom odborného kvalifikovaného zdravotníckeho personálu v kategórii – sestra (Mgr., Bc , sestra so špecializáciou, praktická sestra a opatrovateľka).

V zariadení sa nachádza ambulancia pre lekára a sestru                    (všeobecný lekár pre dospelých, psychiater, neurológ) a každé ubytovacie zariadenie má vlastnú sesterskú a ošetrovateľskú miestnosť.

CSS – SLOVEN Slavnica spĺňa  materiálno – technického vybavenia  a personálne zabezpečene pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.