Vedomostná súťaž v pruskom - 20180529_090310-1

V domove sociálnych služieb

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, plnoletým fyzickým osobám – ženám a mužom s mentálnym, zdravotným, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb, kde prijímame PSS do dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb je postavené na základných princípoch etického a odborného prístupu v súlade s ochranou bezpečnosti a života PSS  a s ochranou ľudských práv a základných slobôd.

 

Informácie o poskytovanej sociálnej službe

Druh sociálnej služby:

 • v domove sociálnych služieb pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby,  ktorej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.

Forma sociálnej služby:

 • pobytová celoročná

Rozsah poskytovania sociálnej služby:

 • na neurčitý čas

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby (ďalej aj „klientov“):

 • plnoleté fyzické osoby s postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,  od 01.01.2015 vekové obmedzenie nových žiadateľov - pred dovŕšením dôchodkového veku

Kapacita zariadenia:

 • pre 185 klientov  od 01.01.2023

Predmet činnosti a odborné zameranie CSS-SLOVEN:

 • poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • poskytuje sociálnu rehabilitáciu,
 • zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť, 
 • poskytuje ubytovanie v jedno, dvojlôžkových, trojlôžkových a štvorlôžkových izbách, 
 • poskytuje celodenné stravovanie,
 • poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • poskytuje osobné vybavenie, ak si ho klient nemôže zabezpečiť sám,
 • utvára  podmienky na úschovu cenných vecí, 
 • zabezpečuje pracovnú terapiu,
 • zabezpečuje záujmovú činnosť,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení.