Naše služby

V zariadení CSS – SLOVEN sa prijímateľom sociálnej služby

poskytujú:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

 • sociálne poradenstvo,

 • sociálna rehabilitácia,

 • ubytovanie,

 • stravovanie,

 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

 • osobné vybavenie,

 • zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti

  zabezpečuje:

 • pracovnú terapiu,

 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmovú činnosť,

  vytvárajú:

 • podmienky na úschovu cenných vecí

  Ostatné sociálne služby:

 • podieľanie sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotníckej, ošetrovateľskej a liečebno - preventívnej starostlivosti, - výkon opatrovateľskej starostlivosti,

 • kultúrno - spoločenská - záujmová činnosť,

 • športovo - rekreačná činnosť,

 • terapia formou bazálnej stimulácie,
 • sociálna rehabilitácia,

 • rôzne terapie (ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, artterapia, aromaterapia),

 • depozitné služby,

 • poradensko - informačné služby.