Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb

Postup konania vo veci podania žiadosti o zabezpečenie

poskytovania sociálnej služby

KROK 1: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

K žiadosti potrebujete:

 • Tlačivo: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“,  v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete.
 • Súčasťou žiadosti je:
  • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré vypíše, potvrdí a podpíše Váš všeobecný lekár pre dospelých.
  • Ďalej doložíte komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný, posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný a právoplatné rozhodnutie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané, rozhodnutie súdu o uložení ochranného liečenia, ochranného dohľadu alebo umiestnenie v detenčnom ústave, ak toto bolo vydané.

Tlačivá sú dostupné na webovej stránke www.csssloven.sk, www.tsk.sk, osobne na sociálnom úseku Centra sociálnych služieb – SLOVEN, Slavnica a na Oddelení sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na Oddelenie sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja alebo ich  môžete doručiť osobne na podateľňu TSK.

 

 Adresa:           Trenčiansky samosprávny kraj

                         Oddelenie sociálnej pomoci

                         K dolnej stanici 7282/20A

                         911 01 Trenčín

Je nevyhnutné, aby žiadosť o  posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie soc. služby žiada). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník.

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu aj iná osoba. Iná osoba môže vyššie uvedené úkony realizovať aj na základe plnej moci, resp. generálnej plnej moci (Príloha Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave 1 (posúdenie) a  Prehlásenie o súhlase s ustanovením za opatrovníka)

Na základe ,,Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaná sociálna návšteva, ktorá slúži ako podklad na vypracovanie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.

Následne na základe zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti Vám bude z Trenčianskeho samosprávneho kraja vydané ,,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, spolu s Posudkom o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a doručí ich fyzickej osobe do vlastných rúk. V rozhodnutí budete mať uvedený stupeň odkázanosti na sociálnu službu ako aj doporučený druh poskytovania sociálnej služby (druh zariadenia sociálnych služieb).

Po uplynutí lehoty na odvolanie alebo po vzdaní sa odvolania proti rozhodnutiu  Vám TSK na požiadanie vyznačí právoplatnosť na doručenom rozhodnutí (posudku).

 

KROK 2: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 • Podáte si „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

K  ,,Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je potrebné priložiť:

 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu         službu – úradne osvedčené,
 • Právoplatné ,,Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Posudok o odkázanosti občana na pomoc druhej fyzickej osoby“,
 • Potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a započítavajú (manžel/ka, osôb ktoré tvoria spoločnú domácnosť), to neplatí pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov,
 • ak je žiadateľ spôsobilý na právne úkony, ale nie je schopný podpisu, je nutné doložiť splnomocnenie alebo generálnu plnú moc, alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára na základe § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 (príloha: Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave 2 – pri žiadosti o zabezpečenie  SS),
 • v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony žiadateľa aj právoplatné Rozhodnutie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkonyListinu o ustanovení za opatrovníka pre budúceho prijímateľa sociálnych služieb.
  • V zariadeniach sociálnych služieb je vedený zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.

V prípade, že podáte ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ a v danom zariadení sociálnych služieb nie je voľné miesto, je Vaša žiadosť po písomnom súhlase zaradená do zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy.  Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete v zozname čakateľov o uzatvorenie zmluvy v poradí prvý, včas Vás upovedomíme o možnosti uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 • V prípade, že nesúhlasíte so zaradením Vašej ,,Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ do zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy, zašlite ju na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie sociálnej pomoci

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

Priložte k nej písomné vyjadrenie, že nechcete, aby Vaša žiadosť bola zaradená do zoznamu čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a Trenčiansky samosprávny kraj Vám môže odporučiť iné zariadenie sociálnych služieb v jeho kraji, prípadne na celom území Slovenska.