Poradenské centrum - CSS SLOVEN

CSS - SLOVEN, ktorého zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK)  zabezpečuje a ponúka pre všetkých ľudí bezplatné sociálne poradenstvo.

Sociálne poradenstvo je zamerané :

Zorientovať sa v sociálnom systéme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z..o sociálnych službách

Možnosti sociálnej pomoci v regióne

Nadviazať spoluprácu s inými subjektami, napr. Úrad práce soc. veci a rodiny,  živnost. úrad a pod.

Pomoc pri riešení krízovej situácie

Cieľová skupina : 

Fyzická osoba (občan)

Rodina

Spolupráca s miestnou samosprávou (obce, mestá)

Sídlo poradenského centra CSS SLOVEN :

 V priestoroch CSS - SLOVEN, Slavnica 68, 018 52 Slavnica

Kontakt :

 042-4493206, 042- 4493363

poradenskecentrum@csssloven.sk

Kedy:

 V pracovné dni, v čase od 9.00 do 14.00.hod.