Dôverník v sociálnych službách

„Oznamujeme všetkým prijímateľom sociálnej služby (PSS) Centra sociálnych služieb – SLOVEN Slavnica, že na základe § 6 ods. 3 písm. d) a ods. 6 písm. a) až c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je ustanovený inštitút dôverníka. Inštitút dôverníka má za cieľ napomáhať prijímateľovi pri napĺňaní jeho práv, slobôd a dodržiavaní jeho ľudskej dôstojnosti, môže mu byť nápomocný aj pri udržiavaní sociálnych väzieb s rodinou, komunitou, partnerských vzťahoch a pod. CSS – SLOVEN SLAVNICA  umožní prijímateľovi  využiť jeho právo na určenie dôvernej osoby, s ktorou môže konzultovať svoje slobodné rozhodnutia o podpore, poskytovaní sociálnej služby a s jej podporou realizovať rozhodnutia o osobných, právnych, finančných a ďalších záležitostiach. CSS – SLOVEN SLAVNICA  rešpektuje voľbu tejto osoby prijímateľom a rešpektuje aj autoritu nominovanej podpornej osoby tak, aby boli rozhodnutia prijímateľa efektívne komunikované a realizované.

Prijímateľ má právo vybrať si osobu, ktorej dôveruje – dôverník. Následne je poskytovateľ povinný tomuto dôverníkovi oznamovať významné právne udalosti, ktoré sa týkajú prijímateľa. Prijímateľ si môže vybrať akúkoľvek osobu, ktorá dá písomný súhlas s ustanovením za dôverníka.  Dôverníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s určením za dôverníka písomne súhlasí a je spôsobilá na právne úkony, na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka.

Prijímateľ je povinný CSS – SLOVEN SLAVNICA  bezodkladne po určení dôverníka oznámiť písomne osobné údaje dôverníka v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, rodné číslo ak je pridelené a dátum narodenia, telefónne číslo a elektronická adresa.“Oznámenie vykoná u sociálneho pracovníka a vedúcej sociálneho úseku.