Politika kvality

 

 

Centrum sociálnych služieb – SLOVEN

68, 018 54 Slavnica

 

 

 

      

,,To, čo dávaš, nemá hodnotu, dôležité je, s akou láskou to dávaš.“
                                                                       (Matka Tereza)

POLITIKA KVALITY

 Centra sociálnych služieb  - SLOVEN Slavnica

Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovaných sociálno – zdravotných služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, ako aj kvalitu všetkých ostatných činnosti s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov sociálnych služieb.

Na plnenie poslania, vízie, stratégie a dosiahnutie cieľov poskytovateľa sociálnych služieb Centra sociálnych služieb – SLOVEN a zabezpečenie  systému manažérstva kvality poskytovaných služieb prijal manažment zariadenia nasledovnú Politiku kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania pri rozvoji zariadenia.
  • Byť zariadením, ktoré poskytuje komplexné služby v sociálnej  a zdravotnej oblasti so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom s dôrazom na individualitu a dôstojnosť PSS.
  • Udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov  - plánovaním vzdelávacích aktivít s cieľom  zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,  dodržiavať max. počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov a vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov.
  • Všetci zamestnanci CSS – SLOVEN sú členmi tímu, ktorého cieľom je identifikovať a uspokojovať potreby klienta a tie osobitným prístupom riešiť. Klient je súčasťou tohto tímu.
  • Cieľavedome a priebežne vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientmi, ich rodinou a vonkajším prostredím, mestom, regiónom, so subjektmi obdobného zamerania ale aj širokou verejnosťou.
  •  Zabezpečiť autonómiu klientov (spôsobom oslovovania a slobodou v rozhodovaní a pohybu), akceptovať osobitosti ich správania (s prihliadnutím na ľudskú dôstojnosť, bezpečnosť klienta a personálu).
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a aplikovať ich na naše podmienky.
  • Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom zlepšovaní, ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov.

Táto Politika kvality je záväzné pre všetkých zamestnancov a je účinná dňom podpisu.

 

V Slavnici, dňa 01.01.2022        

                                              RNDr., PhDr. Martina Mutalová, PhD. ,v.r.

                                                          riaditeľka CSS - SLOVEN