Človeče nehnevaj sa - DSCN0956

O nás

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (ďalej len CSS - SLOVEN) v Slavnici je situované v Trenčianskom kraji, vzdialené cca 20 km od krajského mesta Trenčín.

Od 1. 7. 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako jeho rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

CSS - SLOVEN Slavnica je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje komplexné sociálne služby formou celoročného pobytu 185 klientom (schválená kapacita zariadenia) -  dospelým ženám a  dospelým mužom so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Ide o fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie, prípadne kombinácia uvedených postihnutí.

Uvedený druh sociálnej služby je pre túto skupinu fyzických osôb účelný hlavne z dôvodu, že týmto občanom nemožno poskytnúť iný druh sociálnej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách nakoľko poskytnutie inej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách by dostatočne neriešilo sociálnu núdzu týchto občanov.

O klientov sa stará pracovný tím zložený z 97 zamestnancov.

CSS – SLOVEN Slavnica poskytuje nasledujúce druhy sociálnych služieb v zmysle zákona   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách):