Poslanie, vízia a ciele

POSLANIE   A  VÍZIA :

Poslaním nášho zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, plnoletým fyzickým osobám – ženám a mužom s mentálnym, zdravotným, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb, kde prijímame PSS do dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb je postavené na základných princípoch etického a odborného prístupu v súlade s ochranou bezpečnosti a života PSS  a s ochranou ľudských práv a základných slobôd.  

 

Vízia nášho zariadenia je byť zariadením, ktoré poskytuje komplexné služby v sociálnej  a zdravotnej oblasti so zameraním na odborný prístup kvalifikovaným personálom s dôrazom na individualitu a dôstojnosť PSS.

 

 

HLAVNÉ CIELE A PRIORITY CSS – SLOVEN

 

V oblasti poskytovania sociálnych služieb

 

- zabezpečiť spokojnosť a bezpečnosť prijímateľov sociálnych služieb,

-  zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb,

-  pracovať podľa zákonom definovaných  štandardov kvality poskytovania soc. služieb,

-  zachovávať kontakt s rodinou, blízkymi a komunitou,

- zapájať prijímateľov sociálnych služieb do verejného života v komunite,

-  neustále obnovovať ponúkané aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb s cieľom 

    vyhnúť sa jednotvárnosti ,

-  pri poskytovaní sociálnych služieb zohľadňovať sebarealizáciu  prijímateľov sociálnych

   služieb .

V oblasti ľudských zdrojov

 

- dodržiavať max. počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a dodržiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako plnenie personálnych podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb,

-  udržať odbornú úroveň vedomostí a zručností zamestnancov  - plánovaním vzdelávacích aktivít na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni  s cieľom  zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,

- sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a aplikovať ich na naše podmienky,

- vytvárať priaznivé pracovné a sociálne podmienky pre zamestnancov.

 

V oblasti investícií a infraštruktúry

 

- získavať finančné prostriedky  úhradou z verejného zdravotného postenia za poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom odborného personálu, vo zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami

 

- sledovať výzvy a vypracovávať projekty s cieľom získania mimorozpočtových finančných prostriedkov na zabezpečenie zlepšenia materiálovo – technického vybavenia zariadenia, izieb PSS a rozvíjanie činnosti a aktivít PSS

 

- zabezpečiť debarierizáciu  ubytovacích pavilónov tak, aby slúžili k zlepšeniu života klientov, ktorí sú obmedzení na pohybe  buď čiastočne alebo úplne  a taktiež zlepšila pracovné prostredie pre zamestnancov zariadenia